Affärsidé och policys

Vår affärsidé

Vi erbjuder kundunika premieprodukter, tjänster med hög kvalitet och långa garantier. Genom långvariga relationer och cirkulära kompetens skapar vi moderna miljömedvetna lösningar som stärker kundernas varumärke.

Kvalitetspolicy
Vi har förmågan att effektivt skapa mervärden för kunden. Vi lyssnar vaksamt och kontinuerligt på våra kunder. Vi ska uppfattas som affärsmässiga och gillar långsiktiga relationer med våra kunder, leverantörer och andra samarbetspartners.

Detta innebär att:

 • Våra leveranser ska skapa mervärde för kund och motsvara givna löften och kundernas förväntningar.
 • Leveranser ska avslutas med att vi kontrollerar, dokumenterar, rapporterar och åtgärdar ev. avvikelser i våra produkter/installationer.
 • Vi ska vara tydliga i vår kommunikation, ge ärlig och seriös information.
 • Vi ska följa upp kundnöjdheten kontinuerligt och anpassar service, tjänster och leveranser.
 • För samtliga inköp ska, utöver reglerade krav, våra fastställda policys vara styrande.

Miljöpolicy
Vår affärsmodell är cirkulär och bygger på livscykelperspektivet. Vi utövar vår verksamhet med högsta kvalitet och med minsta negativa påverkan på miljön. Vi tar vårt ansvar för att minst uppfylla de krav och normer som samhället ställer på oss som skyltleverantör.

Hållbar miljö innebär att vi:

 • Våra leveranser uppfyller de miljökrav som myndigheter och kunder ställer.
 • Återvinner, minskar avfallsmängden och sorterar avfall miljövänligt.
 • Väljer transporter och resor med mindre miljöpåverkan samt väljer alternativ teknik för möten för att minska mängden resor.
 • Ständigt förbättra våra processer för att minska negativ miljöpåverkan.
 • Premierar miljö- och klimatanpassade lösningar med ett livscykelperspektiv vid upphandling av produkter och tjänster.

Policy uppförandekod/etiska riktlinjer
Riktlinjerna gäller även våra underentreprenörer och vi prioriterar leverantörer som lever som vi lär.

Vårt agerande i kundmöten m.m. ska spegla kvalitet och service. Våra styrande dokument ska vägleda oss i våra affärs- och sociala möten, det är här våra affärer slår rot och utvecklas. Vi presenterar oss, lyssnar in förväntningar, stämmer av krav på och avslutar med kvalitetssäkring av leverans. Vi ska skapa mervärde för kund.

Vi tar ett personligt ansvar för våra handlingar. Anställda vid SkyltCompaniet får inte ta emot obefogade gåvor eller använda sig av mutor/gåvor från annan part som kan påverka vår objektivitet. SkyltCompaniet intar en neutral ställning i partipolitiska frågor och vi tillåter inte diskriminering. Enskilda medarbetare får gärna engagera sig i samhällsfrågor. SkyltCompaniet stödjer mångfald och jämställdhet.

Arbetsmiljöpolicy
SkyltCompaniet skapar en tillfredställande arbetsmiljö genom att planera, genomföra och att följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall förebyggs.

Arbetsmiljön ska vara säker, skador och sjukdomar ska undvikas så långt det är möjligt utifrån det allmänna kunskapsläget i samhället. Medarbetarna ska uppleva arbetsglädje, arbetsvilja och trivsel i sina ansträngningar att åstadkomma bra resultat. Dessutom känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs samt ges möjlighet att utveckla sin kompetens.

Alla anställda har ett arbetsmiljöansvar genom att t.ex. följa skyddsföreskrifter, instruktioner, rutiner och riktlinjer samt påpeka risker eller brister i arbetsmiljön för VD.

Ledstjärnor för vårt arbetsmiljöarbete är att:

 • Arbetsmiljön för varje anställd skall, i takt med den tekniska och sociala utvecklingen, utvecklas med mål att förebygga/minska arbetsrelaterade sjukdomar.
 • Vi kompetensutvecklar och ger medarbetarna förutsättningar för ett professionellt arbete.
 • Vi har rutiner för beredskap, rapportering och sammanställning av sjukdom, olycksfall och tillbud.
 • Ingen anställd ska utsättas för kränkande särbehandling som t.ex. mobbing, psykiskt våld, social utstötning eller trakasserier.
 • Ansvarsfördelning och befogenheter är klart formulerade och kända.

Som arbetsgivare har vi ett särskilt ansvar för att skapa en fin gemenskap och det är högt i tak. Alla våra anställda har tjänstepension, erbjuds friskvårdsbidrag, ergonomiska hjälpmedel och årlig hälsokontroll.

Policy inköp
Med ett gott affärsmannaskap och hänsyn till våra kunder/samarbetspartners ska inköpen vid SkyltCompaniet bidra till en positiv lönsamhetsutveckling. Vi ställer höga krav på̊ oss själva när det gäller miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Samma höga krav ställer vi även på de leverantörer och entreprenörer vi väljer att samarbeta med.

 • Vi ska i samverkan med våra leverantörer erbjuda produkter och tjänster som tar hänsyn till affärsmässighet, kvalitet, miljö och etik.
 • Vi ska skapa långsiktiga relationer via partnerskap med leverantörer som delar våra värderingar.
 • Inköpen ska stödja SkyltCompaniets cirkulära arbete för en hållbar miljö samt en god arbetsmiljö.

Vi tror att ett aktivt samarbete byggt på förtroende och med en öppen dialog med våra leverantörer är en förutsättning för ett ansvarsfullt företagande.

Våra inköpsrutiner ska säkerställa att leverantören motsvarar våra krav gällande miljö, kvalitet, arbetsmiljö och etik. Livscykelperspektivet finns alltid med, vi tänker alltid hela vägen inför inköp. Våra leverantörer och partners ska dela våra värderingar och policys. Inköp/upphandling ska så långt som möjligt ske från ISO Certifierade partners. Se även vår miljöpolicy.

Undantag kan göras om förutsättningar ej eller om SC efter mångårig erfarenhet av leverantör/produkt bedömer att produkten är av tillräckligt hög kvalitet och miljöhänsyn. I dessa fall ska dokumentation ske av beslut och motivering.