Allmänna Villkor

1. Inledning

Dessa bestämmelser tillämpas i den mån avvikelse icke sker genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.

2. Anbuds giltighet

Anbud gäller 30 dagar om ej annat anges. Alla uppgifter i prislistor, cirkulär eller motsvarande handlingar är ungefärliga. Endast om direkt hänvisning sker till dylika handlingar i anbudet är uppgifterna bindande.

3. Leveransens omfattning

Skriftlig orderbekräftelse lämnas alltid av leverantören, varav anläggningen respektive leveransens omfattning framgår. Saknas överensstämmelse mellan ursprungligt anbud och köparens accept utgör orderbekräftelsen förutsättning för att bindande avtal uppkommit. Uppsättning på skyltplats av anläggning ingår i leveransen endast om detta anges i orderbekräftelsen. Den i anläggningen ingående elektriska installationen skall uppfylla vid avtalets ingående de gällande kvalitetsfordringar enligt svenska elektrotekniska normer och av offentlig myndighet utfärdade föreskrifter. Av leverantören uppsatt anläggning inkopplas om erforderlig gruppledning (230V 50Hz) finns dragen till anläggningens (respektive skylt) omedelbara närhet (inom 2 meter på samma fasad/vägg). På ritning i siffror angivna mått, om de icke är uppenbart felaktiga, har företräde framför skalmått. Beställaren ombesörjer och bekostar erforderliga ändringsarbeten och förstärkningar av byggnadskonstruktion avsedd att uppbära skyltanläggning samt efterlagningar och målningsarbeten av till leveransen ej hörande delar såvida det ej anges i orderbekräftelsen att dessa arbeten ingår i leveransen. Erforderliga arbetsställningar och lyftredskap samt för montering och provning erforderlig drivkraft såsom tryckluft och elektrisk energi tillhandahålles kostnadsfritt av beställaren. Arbetsställningar skall vara av sådan konstruktion att de uppfyller i lagstiftning och kollektivavtal gällande bestämmelser. Beställaren skall, på eller i närheten av montageplatsen, kostnadsfritt tillhandahålla leverantören låsbara eller på annat sätt bevakade lokaler och upplagsplatser till skydd mot stöld eller skada på anläggningen leverantörens verktyg och utrustning.

4. Byggnadslov

Om beställaren så önskar ombesörjer leverantören på beställarens bekostnad upprättande av erforderliga ansökningshandlingar och därtill hörande ritningar för sökande av byggnadslov. Såvida icke annat överenskommits, skall beställaren svara för att korrekta konstruktionsritningar och tekniska uppgifter avseende fundament, tak och väggkonstruktioner ligger till grund för ansökan om byggnadslov. Gransknings- och stämpelavgifter till byggnadsnämnd eller annan berörd myndighet, liksom kostnader att anskaffa erforderliga bilagor såsom ritningar, fotografier, uppmätningar och liknande bekostas av beställaren. Beställaren skall tillse att fastighetsägarens medgivande till anläggningens uppsättande föreligger.

5. Leveranstid

Leveranstiden räknas från den dag då leverantören erhåller skriftligt meddelande om att byggnadslov föreligger. I avvaktan på detta är dock avtalet gällande mellan parterna. Om byggnadslov icke erhålles eller byggnadsnämnden påfordrar ändringar i anläggningen svarar beställaren för leverantörens kostnader på grund härav. Skulle beställaren fordra att tillverkningen av anläggningen påbörjas innan skriftligt byggnadslov erhållits sker detta på beställarens risk och bekostnad. Om leverantören hindras i fullgörande av leveransen på grund av omständigheter som beställaren, eller beställarens leverantörer bär ansvar för och detta medför kostnadsökningar för leverantören, skall leverantören av beställaren erhålla ersättning för dessa kostnader. Väntetid debiteras jämte kostnader för traktamenten och resor. Leverantören är skyldig att underrätta beställaren när dylikt dröjsmål anses föreligga. Leveransen anses fullgjord, när leverantören anmäler till beställaren att anläggningen är färdig för idrifttagande eller att anläggningen avsänts till beställaren, eller att anläggningen inlagts på leverantörens lager för beställarens räkning.

6. Ansvar och ersättning

Om leverantören icke fullgör leveransen inom den avtalade leveranstiden eller i enlighet med därefter gjorda överenskommelser mellan beställaren och leverantör, äger beställaren, efter att inom skälig tid skriftligen ha underrättat leverantören härom, fordra avdrag från grundpriset. Avdrag uppgår högst till 0,5% per försenad leveransvecka av den del av grundpriset som hänför sig till den del av leveransen, som på grund av sagda dröjsmål icke har kunnat tagas i avsett bruk. Avdraget får sammanlagt icke överstiga 7,5% av den del av grundpriset som hänför sig till den del av leveransen, som icke har kunnat i bruk. Utöver nu angivet avdrag är beställaren icke berättigad till något ersättning av leverantören för försening. Leveransförsening från leverantörens sida ger beställaren rätt att häva avtalet endast om förseningen överstiger tre månader. Beställaren äger endast häva avtalet till den del som omfattas av förseningen. Utgör förseningen en ringa del av leveransen äger beställaren inte rätt att häva avtalet.

7. Befrielsegrunder

Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder därest de inträffar sedan avtalet slutits och hindrar dess fullgörande Arbetskonflikt och varje annan omständighet som eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, kassationer av större arbetsstycken, inskränkningar i fråga om drivkraft samt fel vid leveranser från underleverantörer eller försening av sådana leveranser till följd av sådan omständighet, som avses i denna punkt. Det åligger part, som önskar åberopa sådan omständighet, som avses i ovanstående befrielsegrunder att utan uppskov skriftligen underrätta den andra parten om uppkomsten därav liksom om dess upphörande. Leveranstiden skall anses förlängd om fullgörandet fördröjes på grund av någon i ovanstående befrielsegrunder angiven omständighet eller på grund av någon beställares handling eller underlåtenhet med tid, som under hänsynstagande till alla omständigheter i saken må anses skälig.

8. Prisindex

Infaller dag då leveransen skall vara fullgjord mer än nittio dagar efter datum för orderbekräftelsen äger leverantören gottgöra sig inträffade förändringar i kostnader för material och arbetskraft enligt av Skyltcompaniet i Malmö AB kvartalsvis beräknat index (grundat på vissa av SCB:s indexserier).

9. Betalning

Betalning skall av beställaren erläggas på så sätt och tid som angivits i orderbekräftelsen. Saknas bestämmelser härom erlägges betalningen kontant med 1/3 vid avtalets ingående, 1/3 när skyltanläggningen anmäls färdig för montering, 1/3 senast trettio dagar därefter. I det fall leveranstiden ändrats på grund av ändring eller tillägg av beställaren skall dock den 2/3 av betalningen erläggas vid den ursprungliga leveransens tillträde. Den levererade anläggningen förblir leverantörens egendom intill dess full betalning sker. Accept eller annan förbindelse anses icke som full betalning förrän full inlösen skett. Beställaren skall vårda anläggningen samt hålla den försäkrad intill betryggande belopp till dess full betalning skett. Uppkommer skälig anledning till antagande att beställaren ej kommer att kunna fullgöra sin betalningsskyldighet äger leverantören rätt att avkräva honom erforderlig säkerhet. Ställes ej säkerhet, som kan godtagas av leverantören äger denna helt eller delvis häva avtalet. Vid utebliven betalning äger leverantören från förfallodagen tillgodoräkna sig ränta beräknad lägst efter räntelagen. Vid av myndigheterna beslutad valutaförändring äger leverantören rätt att på inneliggande offerter och order vidtaga motsvarande prisjustering.

10. Valutaklausul

Om det i offert eller orderbekräftelse finns hänvisning till valutaklausul gäller följande beräkningsgrund: I. Baskursen är den i offert eller ordererkännande senast angivna kursen. II. Som omräkningskurs används den kurs som råder på faktureringsdagen eller om sådan saknas används närmaste tidigare kurs III. Som omräkningskurs används kursen på SEB:s hemsida. IV. Vid omräkning av fakturans belopp tillämpas följande: Om kursen på faktureringsdagen är högre än baskursen görs tillägg om skillnaden är +2% eller mer. Om tillägget är mindre än SEK 200 debiteras inte detta. Om dagskursen skulle vara lägre än baskursen görs ett avdrag om skillnaden är -5% eller mer. Avdrag mindre än SEK 500 görs inte. V. Den procentuella skillnaden beräknas enligt följande: (dagskurs/baskurs -1) x 100 = skillnad i % 2 decimaler används).

11. Garanti

Garantitiden börjar löpa från den dag då leveransen fullgjorts enligt pkt 5 sista stycket. Leverantören förbinder sig att i enlighet med vad här nedan stadgas avhjälpa alla genom bristfälligheter i konstruktion, material eller arbete uppkomna fel, som visar sig under en tid av fem år räknat från leveransdagen enligt pkt 5 sista stycket. Om hela anläggningen varit obrukbar på grund av garantifel förlänges garantitiden för hela anläggningen med lika lång tid som anläggningen ej kunnat vara i drift av denna anledning. Även om garantitiden därigenom skulle bli längre än fem år utlöper densamma för neonrör efter 2.500 brinntimmar. Efter att från beställaren ha mottagit skriftligt meddelande om fel, som omfattas av garantiåtagandet, förbinder sig leverantören att skyndsamt avhjälpa felet. Reklamation skall ske omedelbart efter det att fel upptäckts. Resor och traktamenten debiteras särskilt av leverantören. Skall reparation ske på montageplatsen, åligger det beställaren att kostnadsfritt tillhandahålla för reparation eventuellt erforderliga arbetsställningar, lyftredskap eller stegvagn. Om leverantören efter skriftlig anmodan icke inom skälig tid fullgör vad som åvilar honom enligt garantiåtagandet äger beställaren låta utföra vad sålunda åvilar leverantören. Om beställaren uppdrager åt annan än av leverantören godkänd firma eller person att utföra tillsyn eller reparation av anläggningen under garantiåret upphör garantiförpliktelsen. Leverantören ansvarar icke för sådana fel, som kan uppkomma på grund av dåligt underhåll eller oriktig användning av anläggningen. Leverantörens ansvar gäller icke förbrukningsmaterial som glödlampor, lysrör, tändare eller smältsäkringar. Ej heller gäller garantin för skador, som uppstår på grund av åskslag, yttre åverkan, olyckshändelse, överbelastning, fukt eller kemisk inverkan, som vid leveransens utförande ej kunnat förutses. Garantin omfattar icke heller skador till följd av vindstyrkor över 21 m/s. Leverantören ansvarar ej i något fall för indirekta skador, utebliven handelsvinst eller andra skador av vilket slag det vara må, föranledda av brister i leveransen.

12. Ritningar och modeller

Alla ritningar, modeller och övriga handlingar som överlämnats till beställaren före eller efter leveransens avslutande förblir leverantörens egendom. Beställaren får icke utan leverantörens medgivande använda idé, ritning eller konstruktion för annat ändamål än vad som avses med leveransen ifråga eller för drift och skötsel av det levererade Ej heller får sådana ritningar och motsvarande handlingar av beställaren utan medgivande till leverantören kopieras, reproduceras, utlämnas till eller bringas till tredje mans kännedom. För ritningar eller andra handlingar som beställaren överlämnat till leverantören, ikläder sig beställaren allt ansvar för eventuellt intrång i tredje mans rätt på grund av patent, mönsterskydd, upphovsmannarätt eller dylikt, som kan komma att ske genom det bruk leverantören gör av dessa handlingar för leveransens genomförande. Alla ritningar och tekniska handlingar som överlämnas till leverantören före eller efter leveransens avslutande, förblir beställarens egendom. De får icke annat än för leveransens genomförande utan medgivande av leverantören kopieras, reproduceras, eller utlämnas till eller eljest bringas till tredje mans kännedom. Modeller, formar, verktyg, prover samt ritningar och specifikationer därtill, som tillverkats och/eller konstruerats av leverantören, förblir dennes egendom oavsett om beställaren helt eller delvis, direkt eller indirekt, bestridit kostnaderna för desamma. Formar och verktyg förvaras på betryggande sätt och vårdas av leverantören under en tid av fem år efter senaste leverans.

13. Tvist

Tvist i anledning av avtalet och till detta fogade bestämmelser samt tvister rörande däri omförmälda och därav härflytande rättsförhållanden och med vad därmed äger samband skall slitas genom skiljemän enligt lag, dock att leverantören för indrivning av till betalning förfallen ostridig fordran äger rätt att anlita allmän domstol.

14. Preskription

Anspråk mot leverantören förfaller om skiljeförfarande enligt pkt 13 inte inleds inom två år räknat från dag då leveransen fullgjorts.